Główną przyczyną raka płuca pozostaje czynne palenie tytoniu, jednak w rozwiniętych krajach liczba palących osób wyraźnie maleje. Równocześnie nadal istnieje szereg innych przyczyn raka płuca, takich jak czynniki genetyczne, ekspozycja na radon, azbest i niektóre metale ciężkie, a szczególnie - wzrastające zanieczyszczenie powietrza. W efekcie udział osób niepalących wśród ogółu chorych na raka płuca stale rośnie i grupa, ta traktowana jako odrębna kategoria, jest obecnie piątą przyczyną zgonów na świecie.

Rak płuca u osób nigdy niepalących charakteryzuje się licznymi odmiennościami w porównaniu z rakiem spowodowanym paleniem. Należą do nich wyższy udział kobiet i młodych osób, dominująca przewaga gruczolakoraków w stosunku do raków płaskonabłonkowych oraz szybszy rozwój. Z klinicznego punktu widzenia najbardziej istotny jest jednak blisko 80% udział zaburzeń genetycznych, z których duża część może być celem terapii ukierunkowanych molekularnie. Leki te, stosowane zarówno w zaawansowanym raku, jak i w skojarzeniu z miejscowymi metodami we wcześniejszych stadiach, są skuteczniejsze i lepiej tolerowane niż wykorzystywana dotychczas chemioterapia. Wykonanie badań w celu wykrycia tych zaburzeń jest zatem obecnie nieodzownym elementem postępowania u wszystkich chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca.


Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem podjęła kampanię zmierzającą do upowszechnia wiedzy na ten temat wśród lekarzy, pacjentów i ich rodzin oraz w szerokich kręgach społeczeństwa.