Zniesienie obowiązku konsyliów wielodyscyplinarnych w planowaniu leczenia onkologicznego odbiera pacjentom szanse na leczenie optymalne i równe dla wszystkich.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii oraz Polska Liga Walki z Rakiem pragną wyrazić zaniepokojenie wobec zamiaru zniesienia obowiązku tzw. konsyliów, czyli wielodyscyplinarnego ustalania indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy. Ten obowiązek został wprowadzony 1 stycznia 2015 roku, w ramach regulacji prawnych tzw. pakietu onkologicznego i był jednym z jego najbardziej wartościowych rozwiązań.

 

Obecnie przygotowywane są ustawowe zmiany, które mają usprawnić działanie pakietu onkologicznego. Ich projekt został już skierowany do prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wśród planowanych zmian znalazło się niestety zniesienie obowiązku wielodyscyplinarnego ustalania planu leczenia w formie konsyliów w szpitalach realizujących „szybką terapię onkologiczną”. Decyzję tę uzasadnia się trudnościami w prawidłowej organizacji konsyliów w obecnej formie, co jest spowodowane między innymi zbyt małą liczbą specjalistów i zbyt szerokim składem konsyliów w niektórych sytuacjach.

 

Wspólne planowanie i koordynowanie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory złośliwe przez wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne jest powszechnie przyjętym międzynarodowym standardem. Obecnie u większości chorych na nowotwory konieczne jest bowiem zastosowanie więcej niż jednej metody leczenia, a u wielu istnieje możliwość wyboru spośród kilku opcji terapeutycznych. Bezpośrednia komunikacja i wymiana wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych dyscyplin klinicznych pozwala opracować indywidualny plan leczenia z uwzględnieniem oczekiwań chorego.

 

Skuteczność działania wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych mierzona wydłużeniem czasu przeżycia chorych, jakości ich życia, poziomu satysfakcji z leczenia, czasu oczekiwania na interwencję czy dokładności diagnostycznej jest niekwestionowana.

 

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja wielospecjalistycznych konsyliów w ramach „pakietu onkologicznego” była w wielu przypadkach nieprawidłowa i doprowadziła do wypaczenia ich idei. Uważamy jednak, że zniesienie wymogu ich przeprowadzenia zamiast działań naprawczych znacząco pogorszy szanse polskich chorych na uzyskanie optymalnego leczenia.

 

Problemy, na które natrafiła ta idea w Polsce były także udziałem innych systemów opieki zdrowotnej. Poradzono sobie z tym w różny sposób. Założono na przykład stopniowe dochodzenie do wysokiego wskaźnika konsyliów wielodyscyplinarnych, przy równoczesnym stworzeniu warunków do ich odbywania w formie telekonferencji. Wobec braku specjalistów w wybranych dziedzinach wprowadzono koncepcję tzw. mini-konsyliów, czyli zniesienia w wybranych sytuacjach obowiązku udziału specjalistów wszystkich dziedzin (typowym przykładem są nowotwory hematologiczne). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tych doświadczeń mógł skorzystać polski system opieki onkologicznej. Likwidacja obowiązku zwoływania konsyliów jest najgorszym z rozwiązań.

 

Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Prof. Jacek Fijuth, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Dr med.  Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii
Dr Łukasz Andrzejewski, Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem

 

1. 1. V.Patkar, D. Acosta, T. Davidson et al.; Cancer Multidisciplinary Team Meetings: Evidence, Challenges, and the Role of Clinical Decision Support Technology, International Journal of Breast Cancer, vol. 2011, Article ID 831605.

 

Piszą o tym:

pulsmedycyny.pl | www.rp.plwww.medexpress.plportalemedyczne.pl