Warszawa, 6 lutego 2019

 

List Otwarty

Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce; rocznie umiera z tego powodu około 100 tysięcy osób. Co roku notuje się około 165 tysięcy nowych zachorowań, a według prognoz liczba ta może w najbliższych 10 latach wzrosnąć do 190 tysięcy. W ten sposób nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. Nasz kraj staje w obliczu epidemiologicznego kryzysu spowodowanego wzrastającą rzeszą osób chorych na nowotwory. Równocześnie, mimo dotychczasowych wysiłków, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej. Podjęcie zdecydowanych kroków w walce z nowotworami złośliwymi staje się nie tylko jednym z głównych wyzwań zdrowotnych państwa, ale także jednym z priorytetów polityki państwa w ogóle.

Polska Liga Walki z Rakiem z uznaniem przyjmuje inicjatywę Pana Prezydenta zmierzającą do powstania Narodowej Strategii Onkologicznej. Główne cele przedstawione w tym projekcie – ograniczenie rosnącej liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów oraz poprawa jakości życia chorych wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczeństwa.

Pragnę równocześnie zwrócić uwagę, że przygotowywany projekt będzie w swoich założeniach i celach całkowicie zbieżny z dokumentem „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024” (http://www.walkazrakiem.pl/), który załączam. Powstał on w 2014 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, we współpracy z ośmioma innymi towarzystwami naukowymi związanymi z onkologią, Polską Unią Onkologii, środowiskami akademickimi oraz organizacjami pacjenckimi. Strategia opiera się na najlepszych światowych wzorcach tego typu dokumentów, w tym pochodzących z krajów osiągających najlepsze wyniki w zwalczaniu nowotworów, a zawarte w niej propozycje odzwierciedlają założenia i kierunki rozwoju nowoczesnych, efektywnych systemów opieki zdrowotnej. W pracach nad  projektem uczestniczyło łącznie około 200 ekspertów wielu dziedzin, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w randze wiceministrów oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Przygotowanie Strategii poprzedziły kilkuletnie prace przygotowawcze, obejmujące liczne debaty środowiskowe oraz konferencje z udziałem międzynarodowych ekspertów, utworzenie obszernego repozytorium dokumentów, opublikowanie dwóch części „Białej księgi polskiej onkologii”, liczącego około 170 stron opracowania pt. „Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce” i szereg innych działań. Eksperci przygotowujący Strategię uczestniczyli w spotkaniach European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) – inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej strategii walki z rakiem w krajach członkowskich - oraz jej kontynuacji – Cancer Control Joint Action (CANCON). Polski dokument znajduje się wśród oficjalnych państwowych strategii walki z rakiem dostępnych na oficjalnym portalu International Cancer Control Partnership.

W 2015 roku powstała Krajowa Rada ds. Onkologii – organ doradczy Ministra Zdrowia, której jednym z głównych celów było monitorowanie realizacji działań ujętych w Strategii. W 2016 roku kilkunastoosobowa grupa robocza wytyczyła na prośbę ówczesnego ministra zdrowia 9 priorytetowych zadań oraz zaktualizowała dokument. Część zadań ujętych w Strategii udało się już zrealizować, a inne są w zaawansowanej fazie przygotowań.

Dostępna w polskiej i angielskiej wersji, licząca ponad 150 stron polska Strategia Walki z Rakiem zyskała bardzo wysokie oceny polskich i zagranicznych ekspertów i stanowi podstawę podobnych przedsięwzięć realizowanych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Walka z rakiem w Polsce i na świecie ma uniwersalny charakter. Nie ma zatem potrzeby rozpoczynania na nowo kosztownych i pracochłonnych prac nad kolejnym polskim „Cancer planem” – byłoby to zmarnowaniem ogromnego społecznego wysiłku wielu osób oraz dotychczasowych działań państwa. Konieczne jest natomiast sporządzenie planu wykonawczego dla tego projektu, co pozwoli znacznie przyspieszyć jego wdrożenie.

W imieniu Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem zwracam się tym samym z prośbą do Pana Prezydenta, aby podstawą obecnych prac stała się „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024”, i wraz z jej autorami deklaruję pomoc w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

 

Łączę wyrazy szacunku,2019 02 06 List Otwarty do prezydenta Andrzeja Dudypodpis prof jacek jassem

Prof. dr hab. Jacek Jassem

Prezes Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem