Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii oraz Polska Liga Walki z Rakiem pragną wyrazić zaniepokojenie wobec zamiaru zniesienia obowiązku tzw. konsyliów, czyli wielodyscyplinarnego ustalania indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy.

W związku z toczącą się w Polsce dyskusją nad możliwością leczniczego zastosowania pochodnych marihuany w chorobach nowotworowych, pragniemy przekazać nasze stanowisko w tej sprawie.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem przyjęła z radością informację, że Polska może niebawem dołączyć do państw, które podjęły walkę z rakiem w sposób strategicznie zaplanowany i kompleksowy. Prof. Maciej Krzakowski, przewodniczący działającej przy Ministrze Zdrowia Krajowej Rady ds. Onkologii, powołał Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 pod kierownictwem prof. Jacka Jassema.

Polska Liga Walki z Rakiem patronowała XX Jubileuszowemu Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Patologów, odbywającego się pod hasłem „Patomorfologia – od makroskopii do genu”. Większość wykładów i sesji plakatowych Zjazdu poświęcona była nowoczesnej diagnostyce nowotworów.

Polska Liga walki z Rakiem wraz z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym otrzymała grant na wdrożenie projektu „Jak żyć z rakiem”.