Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem wyłoniła zwycięzców pierwszego edycji konkursu na dofinansowania analiz eksperckich i projektów badawczych z obszaru walki z rakiem.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła pierwszą edycję konkursu ONKOGRANTY. Konkurs miał charakter otwarty, przy czym był adresowany głównie do osób zainteresowanych problematyką zdrowotną w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze, , a także organizacji pozarządowych związanych z ochroną zdrowia, a zwłaszcza onkologią i prawami pacjentów.

Celem konkursu było wsparcie finansowe analiz i projektów badawczych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem, twórczo nawiązujących do dokumentu pt. Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (www.walkazrakiem.pl).

W pierwszej edycji ONKOGRANTÓW można było zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:

  1. Polityka w walce z rakiem,
  2. Edukacja w walce z rakiem, obejmująca programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie pierwotną i wtórną profilaktyką onkologiczną, a także pobudzających świadomość społeczną w obszarze zdrowia onkologicznego.

 

Spośród 23 zgłoszonych projektów jury wyłoniło pięć zwycięskich wniosków:

  1. „Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli jak to się robi w Tychach. Analiza źródeł i zasobów wiedzy oraz opinii na temat szczepionek przeciw HPV” w kategorii „Edukacja w walce z rakiem”, autorstwa dr. Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej i dr hab. Marii Świątkiewicz-Mośny;
  2. „Sojusznicy raka, czyli czynniki infekcyjne w etiopatogenezie chorób nowotworowych” w kategorii „Edukacja w walce z rakiem”, autorstwa dr n. med. Kamili Domińskiej i dr hab. n. med. Agnieszki Wandy Piastowskiej-Ciesielskiej
  3. „Analiza ekspercka polityki zdrowotnej, ograniczającej palenie tytoniu w Polsce w kontekście realizacji celów i zadań Strategii Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024 – badanie Delphi” w kategorii „Edukacja w walce z rakiem”, autorstwa Krzysztofa Przewoźniaka oraz mgr. Jakuba Łobaszewskiego i mgr. Pawła Koczkodaja.
  4. „Założenia do ustawowej regulacji centralnego zasobu próbek biologicznych (Biobank Centralny)” w kategorii „Polityka w walce z rakiem”, autorstwa dr. hab.prof. nadzw. ALK Przemysława Polańskiego.
  5. „Koncepcja programu kształcenia koordynatorów opieki onkologicznej na tle modelu nowej funkcji – w kategorii „Polityka walki z rakiem”, autorstwa dr Małgorzaty Stępień.

 

Wszystkie projekty zastały ocenione przez niezależnych ekspertów reprezentujących dziedziny odpowiadające tematyce zgłoszonych prac. Na tej podstawie Jury w składzie: dr n. med. Joanna Didkowska, prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski – członkowie Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz p. Elżbieta Kozik, przewodnicząca Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny, prof. Antonina Ostrowska, prof. Leszek Koczanowicz oraz Lubomir Jurczak wyłoniło laureatów konkursu.

W pierwszym etapie ocenialiśmy zgodność zgłoszonego wniosku z celami konkursu i jego kategoriami oraz właściwą identyfikację problemu badawczego w perspektywie Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 – mówi dr n. med. Joanna Didkowska, członek zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem i członkini Jury. – Ocenie podlegały także: oryginalność projektu, uzasadnienie celowości, planowane działania i spodziewane rezultaty, dorobek naukowy i kwalifikacje wnioskodawców, konstrukcja budżetu i uzasadnienie wydatków w odniesieniu do zakładanych celów projektu, metodyka projektu oraz jego harmonogram.

Trzy z czterech nagrodzonych wniosków należą do kategorii „Edukacja w walce z rakiem” i są związane z szeroko rozumianą profilaktyką chorób nowotworowych i jej odzwierciedleniem w świadomości społecznej. Mamy nadzieję, że zawarte w zwycięskich wnioskach cele projektowe pozwolą wyłonić nowe, oryginalne i efektywne pomysły edukacyjne w obszarze Walki z Rakiem i spowodują świeże spojrzenie na politykę zdrowotną w tym kontekście. – mówi prof. Piotr Potemski przewodniczący Jury konkursu – Efektami nagrodzonych projektów będą m.in. prezentacje, publikacje naukowe i popularyzatorskie, materiały informacyjne dotyczące walki z rakiem, a także otwarta dyskusja nad wnioskami wynikającymi z konkursowych zadań. Z niecierpliwością czekamy na efekty prac poszczególnych zespołów badawczych.

Pierwszy wniosek nagrodzony w kategorii „Polityka walki z rakiem” dotyczy niezwykle aktualnego tematu – koniecznej regulacji zasad pobierania, przechowywania i wykorzystywania ludzkiego materiału biologicznego, tzw. biobanków. W roku 2009 magazyn „Time” uznał biobanki za jedną z dziesięciu idei, które mogą zmienić świat. W Polsce brak jest ustawy regulującej kwestie prawno-etyczne biobankowania. Musimy i w tej kwestii pilnie nadążyć za światem, jeśli chcemy uczestniczyć we współczesnej rewolucji naukowej, zapoczątkowanej odczytaniem ludzkiego genomu, powiedział prof. Sergiusz Nawrocki juror konkursu ONKOGRANTY.

Natomiast drugi zwycięski wniosek w tej kategorii, projekt dr Małgorzaty Stępień pt. „Koncepcja programu kształcenia koordynatorów opieki onkologicznej na tle modelu nowej funkcji” – zdaniem dr. Łukasza Andrzejewskiego, prezesa Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem – ma szansę wypełnić lukę, którą szczególnie boleśnie odczuwają pacjenci. Koordynator ma być bowiem dla nich wsparciem w skomplikowanej rzeczywistości leczenia onkologicznego. Aby tak się stało, trzeba jednak trzeba odpowiednich ludzi skutecznie przeszkolić.

Zwycięskim projektom przyznano granty w wysokości od 10.000 do 15.0000 zł. Czas realizacji projektów wynosi sześć miesięcy.

 

Sylwetki Autorek i Autorów zwycięskich projektów

 

Dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny –socjolożka i psycholożka. Pracuje w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest adiunktką w Instytucie Socjologii, kierowniczką Zakładu Socjologii Komunikowania Społecznego. W pracy naukowej interesuje się zagadnieniami związanymi z komunikowaniem i tożsamością, czyli m. in komunikowanie międzykulturowym i w społeczności lokalnej, komunikowaniem w obszarze zdrowia i choroby a także energetyki. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, dwóch książek: Tożsamość napiętnowana. Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera (NOMOS 2010) oraz Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji (WUJ 2015) oraz redaktorka kilku książek.Laureatka stypendiów MEN i Primus Inter Pares. Za pracę naukową i organizacyjną otrzymywała nagrody JM Rektora UJ. Prowadzi zajęcia dla studentów socjologii studiów I i II stopnia, a także warsztaty, treningi i wykłady dla firm i organizacji. Uczestniczyła w programie ERASMUS w ramach którego prowadziła warsztaty dla studentów Uniwersytetu w Frankfurcie. Wyniki swoich projektów naukowych prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracowała między innymi z Polmos Żyrardów, Nutricia Polska, Kancelarią Prezydenta RP, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i na uniwersytecie dzieci, przygotowuje ekspertyzy, opiniuje dokumenty.

 

Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska – pedagogżka społeczna. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki zdrowia, profilaktyki chorób oraz promocji zdrowia. Jest autorką/współautorką 5 pozycji książkowych oraz blisko 40 artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach międzynarodowych i ogólnopolskich. W swoich publikacjach podejmuje tematykę diagnozowania problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa, szczególnie interesuje ją zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób cywilizacyjnych, które analizuje z perspektywy społeczności lokalnych. Podejmuje również tematykę związaną z promocją zdrowia, w szczególności w odniesieniu do szkół promujących zdrowie. Prowadzi zajęcia dla studentów pedagogiki z promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, coachingu zdrowia oraz seminaria licencjackie i magisterskie. W ramach programu Erasmus+ (Staff mobility for training between Programme Countries) odbyła zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe   mi.in. w Madrycie, Paryżu, Kuopio (Finlandia), Riskov, Arhus, Horsens, Viborg (Dania) czy Wiedniu. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, miedzy innymi w kolejnych edycjach European Conference on Educational Research w Porto, Budapeszcie, Dublinie czy podczas International Scientific Conference Wellness, Health and Quality of Life w Pradze. Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego otrzymała Srebrną Odznakę oraz liczne nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą oraz organizacyjną.Dodatkowo ukończyła 2 – letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego w Krakowie, a od lutego 2017 jest słuchaczem studiów podyplomowych przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty (Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). W ramach szkolenia odbyła staż w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Należy do Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Zespołu Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest również członkiem Schools For Health In Europe Research Group oraz Educ-Europe network.Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, projektów edukacyjnych.

 

Dr n. med. Kamila Domińska – Absolwentka biologii ze specjalnością genetyka na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując w 2009 roku tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność biologia molekularna. Stypendystka w ramach projektu p.n. „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Nauczyciel akademicki od 2008 roku. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Endokrynologii Porównawczej, Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka wielu publikacji naukowych o łącznej sumie ponad 25 IF (H-index 6), zaangażowana w liczne projekty badawcze w ramach MNiSW, NCN oraz UM (w tym 3 prowadzone pod własnym kierownictwem). Główny nurt zawodowych zainteresowań obejmuje wpływ rodziny peptydów angiotensynowych oraz czynników relaksynopodobnych na proces kancerogenezy gruczołu krokowego. 2013 roku dwukrotna laureatka Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykl publikacji (nagroda II stopnia). Wielokrotna laureatka w konkursach na przygotowanie wykładów w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą elearning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”. Opiekun prac magisterskich, licznych prac licencjackich oraz praktyk studenckich. Współautorka skryptów dla studentów kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: Profilaktyka chorób nowotworowych (UM 2010; ISBN 97883-62807-19-2) oraz Molekularne Podstawy Endokrynologii (UM 2010; ISBN 978-83-62807-18-5).

 

Krzysztof Przewoźniak – socjolog zdrowia i medycyny. Od ponad 30 lat zajmuje się czynnikami determinującymi stan zdrowia społeczeństw. Współuczestniczył w opracowaniu programów i aktów legislacyjnych z zakresu zdrowia publicznego w Polsce, innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Ekspert m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Banku Światowego, Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem. Wykładowca w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA). „Visiting scientist” w Europejskim Biurze WHO, Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Narodowych Instytutach Raka w USA i Kanadzie. Uczestniczył w ponad 130 projektach badawczo i interwencyjnych. Autor ponad 230 artykułów i innych publikacji naukowych. Za swoją pracę naukową i społeczną dla zdrowia publicznego i ochrony zdrowia odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP i Honorową Odznaką przez Ministra Zdrowia. Nagrodzony również przez Polską Akademię Nauk, Międzynarodową Unię Walki z Rakiem, Centers for Disease Control and Prevention (USA) oraz Fundację „Promocja Zdrowia”. Pracuje naukowo w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. Prezes Fundacji „Smart Health – Zdrowie w 3D”. Dyrektor Naukowy Fundacji “Promocja Zdrowia”. Członek Zarządu European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych kilku czasopism naukowych. Były Prezes Ogólnopolskiej Koalicji „Tytoń albo zdrowie”. Współzałożyciel Interdyscyplinarnej Szkoły Promocji Zdrowia Seniorów przy Collegium Civitas w Warszawie.

 

Mgr Jakub Łobaszewski – socjolog pracujący w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie od 2008 roku. Jednym z jego głównych obszarów zainteresowań badawczych jest częstość używania tytoniu oraz epidemiologia chorób tytoniozależnych. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs z zakresu polityki ograniczającej zdrowotne następstwa używania tytoniu w John Hopkings Bloomberg School of Public Health w Baltimore, USA. Współpracował w realizacji wielu projektów badawczych, m.in. polskich edycji badań Global Adult Tobacco Survey (2009-2010) oraz w realizacji edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących tego problemu (m.in. kampania „Papierosy pożerają Cię żywcem”). Jako przedstawiciel zrzeszenia organizacji pozarządowych „Koalicja tytoń albo zdrowie” uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Współautor kilkunastu publikacji naukowych, w tym artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach, monografii i doniesień naukowych. Wielokrotny aktywny uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Współautor poradnika metodycznego dla nauczycieli „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

 

Mgr Paweł Koczkodaj – specjalista w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Promocja Zdrowia, Epidemiologia. W ramach stypendium zagranicznego część studiów odbył w Finlandii w University of Eastern Finland oraz University of Lapland. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, socjologii medycyny i bioetyki  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. rozpoczął studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Nowoczesna Promocja. Obecnie jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest zaangażowany w działalność dydaktyczną i naukową. Jest ubiegłorocznym stypendystą The European Forum Alpbach „Professional Programme on European Health Care and Social Systems in Transition”, Alpbach, Austria. Współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych, głównie o tematyce łączącej problematykę zdrowia publicznego i onkologii.

 

Dr hab. Prof. ALK Przemysław Polański – ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej. Z wykształcenia informatyk (Australia) oraz prawnik (UAM), doktor habilitowany nauk prawnych (Melbourne University, Uniwersytet Wrocławski). Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE), profesor w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK, radca prawny w OIRP Warszawa oraz główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck. Ekspert w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Autor książek i ponad 80 artykułów z obszaru prawa nowych technologii, w tym „Customary law of the Internet” wydane przez T.M.C Asser Press w 2007 r. w Holandii oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” wydane w 2014 r. nakładem Wydawnictwa C.H.Beck w Polsce.

 

Dr Małgorzata Stępień – doktor nauk humanistycznych (WDiNP, UW), magister dziennikarstwa (WDiNP, UW) oraz prawa (Uniwersytet SWPS), wykładowca uniwersytecki (UW, WSIZiA). Autorka publikacji naukowej Strukturalna budowa utworu. Dzieło literackie w filozofii, naukach humanistycznych, literaturoznawstwie i prawie autorskim, Warszawa 2012. Była m.in. dyrektorem ds. public relations Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) w COI w Warszawie; redaktorem merytorycznym (prawo i nauki polityczne) w Wydawnictwie Naukowym UW „LIBER”; starszym specjalistą (redaktor naukowy) periodyków „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” „Polska w Europie”, „Opinie i Ekspertyzy”, Wydawnictwo Akademii Dyplomatycznej MSZ; a także redaktorem naczelnym, zastępcą, sekretarzem redakcji i redaktorem rubryk autorskich w takich czasopismach jak m.in. „Onkologia w Praktyce Klinicznej” (wydania kongresowe), „Med–Info”, „Medicalnet”, „Konsyliarz”, „Tygodnik Solidarność”. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się na styku komunikacji społecznej, prawa i polityki, prawa własności intelektualnej, historii polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego a także medycyny, kognitywistyki, literatury, historii i filozofii. Realizuje własny projekt badawczy (kwerendy archiwalne, analiza dokumentów i publikacji, komparatystyka prawnicza) monografii naukowej Drugie życie poety Jana Brzechwy (1898-1966): mecenas Jan Wiktor Lesman jako pionier polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, na który otrzymała stypendium Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) oraz Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE). Autorka wniosku grantowego na opracowanie naukowe tej problematyki do Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki (NCRH). Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. projektów naukowych oraz public relations FREE. Jako członek zespołu naukowego uczestniczy w projektach badawczych Fundacji, dotyczących m.in. założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, prawnych aspektów udostępniania w internecie treści osobom niewidzącym, powszechnym udostępnianiem informacji sektora publicznego w odniesieniu do orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego dla tworzenia aplikacji użytecznych społecznie, prawnymi aspektami e-learningu, czy szkoleniem dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w zakresie technologii cyfrowych.    

We wrześniu 2017 r. planowane jest sympozjum i konferencja prasowa z udziałem Autorek i Autorów prezentująca wyniki zrealizowanych projektów badawczych.

Więcej informacji: Magda Zmysłowska, rzeczniczka prasowa Fundacji, tel. 602 233 993.


 Broszura informacyjna I edycja konkursu Onkogranty - plik PDF