punkt1. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) rozszerza wskazania do stosowania czepka chłodzącego skórę głowy w zapobieganiu wypadania włosów w przebiegu chemioterapii

Stosowany od 2015 roku u chorych na raka piersi elektroniczny system chłodzenia skóry głowy DigniCap Cooloing System otrzymał od FDA rekomendację rozszerzającą wskazania do jego stosowania w kolejnych nowotworach litych. Urządzenie to składa się z czepka nakładanego na głowę pacjenta w trakcie chemioterapii, w którym przepływa płyn chłodzący skórę. Obniżenie temperatury w okolicy mieszków włosowych zapobiega ich wypadaniu (utrata mniej niż połowy włosów u ponad dwóch trzecich chorych). Utrzymano przeciwwskazania u chorych na niektóre lite nowotwory, osób poddawanych określonym schematom chemioterapiom oraz dzieci.

www.fda.gov

punkt2. Udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka płuca zwiększa szanse na rzucenia palenia

Analizie poddano 4055 osób z wysokim ryzykiem zachorowania na raka płuca włączonych do brytyjskiego badania klinicznego dotyczącego skuteczności zastosowania niskodawkowej tomografii komputerowej (UK Lung Cancer Screening (UKLS). Osoby poddawane tomografii komputerowej częściej zaprzestawały palenia niż osoby w ramieniu obserwacyjnym. Efekt ten był szczególnie wyrażony wśród osób otrzymujących wynik badania przesiewowego sugerujący obecność zmian w płucach. Zaobserwowana dodatkowa korzyść z badania może być w przyszłości wykorzystana poprzez połączenie programu niskodawkowej tomografii z planem edukacji zaprzestania palenia.

thorax.bmj.com

punkt3. Obiecujące wyniki radioterapii protonowej w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Opublikowano 5-letnie wyniki badania 2. fazy dotyczącego zastosowania radioterapii protonowej z równoczesną chemioterapią u chorych na miejscowo zaawansowanego (stopień III) niedrobnokomórkowego raka płuca. Z 64 włączonych pacjentów 17 (27%) żyło po zakończeniu okresu obserwacji. Mediana czasu całkowitego przeżycia wyniosła 26,5 miesiąca. U blisko 50% pierwszą lokalizacją wznowy były przerzuty odległe. Toksyczność leczenia dotyczyła głównie przełyku i płuc. Przedstawione wyniki, jak również profil bezpieczeństwa leczenia wyglądają obiecująco w porównaniu z historycznymi seriami pacjentów poddawanych klasycznej radioterapii fotonowej i chemioterapii.

jamanetwork.com

punkt4. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) ogłasza rozpoczęcie działań w kierunku obniżenia ilości nikotyny w papierosach

FDA rozpoczęło nowy, wszechstronny program regulacji dostępności nikotyny, mający na celu ochronę dzieci i zmniejszenie umieralności z powodu chorób odtytoniowych. Jednym z kierunków działań będzie dążenie do stworzenia produktu mniej toksycznego i uzależniającego niż obecne papierosy, przede wszystkim poprzez podjęcie próby obniżenia w nich zawartości nikotyny. Pozostałe cele to m.in. rozważenie wprowadzenia zakazu stosowania aromatów do e-papierosów używanych przez młode osoby oraz wycofanie z rynku papierosów mentolowych.

www.fda.gov

punkt5. Otyłość i nadwaga u nastolatków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego

Nadwaga i otyłość u nastolatków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn (zależność istotna statystycznie dla BMI >23 kg/m2). W latach 1967- 2002 poddano obserwacji blisko dwumilionową populację ludności żydowskiej w wieku 16-19 lat. W odniesieniu do raka odbytnicy podobną zależność odnotowano u mężczyzn i kobiet z otyłością, ale nie z nadwagą. Jako główną przyczynę wpływu nadwagi na rozwój nowotworu badacze wskazują na zaburzenia hormonalne (m.in. insulinooporność), stłuszczenie wątroby oraz zaburzenia czynności układu odpornościowego.

onlinelibrary.wiley.com

punkt6. Zastosowanie imatynibu w przewlekłej białaczce szpikowej pozwala na osiągnięcie spodziewanego czasu przeżycia podobnego do populacji osób zdrowych

Przedstawiono wyniki badania CML-IV, dotyczącego zastosowania imatynibu (pierwszego wprowadzonego do powszechnego użytku inhibitora kinazy tyrozynowej) u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (chronic myeloid lymphoma, CML). Wyższa dawka leku nie ma wpływu na poprawę udziału przeżyć całkowitych. We wnioskach końcowych autorzy badania stwierdzili, że zastosowanie imatynibu w dawce 400 mg dziennie pozwala na osiągnięcie czasu przeżycia zbliżonego do populacji ogólnej.

learningcenter.ehaweb.org

punkt7. Kobiety z wysokim stężeniem kadmu w organizmie mają większe ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy

Rak trzonu macicy związany jest z ekspozycją na estrogeny. Kadm, będąc metalem posiadającym zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi i wpływa na ich aktywność. Wysokie stężenie kadmu może prowadzić do rozrostu endometrium, a tym samym wzrostu ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy. Najistotniejszym czynnikiem powodującym wzrost stężenia kadmu w organizmie jest palenie papierosów.

journals.plos.org

punkt8. Wysoki wzrost i otyłość wiążą się z większym ryzykiem zachorowania na niskozróżnicowanego raka gruczołu krokowego

W badaniu przeanalizowano związek wzrostu i otyłości z ryzykiem zachorowania na raka gruczołu krokowego, stopniem jego złośliwości oraz umieralnością. Analizie poddano 141 896 mężczyzn, z których po średnio 13,9 latach obserwacji 7024 zachorowało na raka gruczołu krokowego. Badanie wykazało, że wysoki wzrost nie wiązał się z większym ryzykiem zachorowania na raka gruczołu krokowego, jednak korelował z wysokim stopniem złośliwości. Wiązało się to z większą umieralnością z powodu raka gruczołu krokowego. Otyłość zwiększała ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego o niskim stopniu zróżnicowania.

bmcmedicine.biomedcentral.com

punkt9. Ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszać zaburzenia funkcji poznawczych u kobiet po leczeniu z powodu raka piersi

Wśród przebadanych 299 kobiet po zakończonej chemioterapii z powodu raka piersi pacjentki wykonujące regularnie ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym lub wysokim nasileniu odczuwały mniejsze zmęczenie, a w konsekwencji osiągały lepsze wyniki w testach oceniających koncentrację oraz pamięć w porównaniu do kobiet po leczeniu onkologicznym nie wykonujących ćwiczeń fizycznych.

link.springer.com

punkt10. Choroby przyzębia wiążą się z większym ryzykiem zachorowania na nowotwory

Analizie poddano prawie 66 000 kobiet po menopauzie. W trakcie ponad ośmioletniej obserwacji u 7149 z nich wykryto nowotwór. Zauważono, że choroby przyzębia wiążą się ze zwiększonym o 14% ryzykiem zachorowania na nowotwory. Wykazano, że kobiety po menopauzie z chorobami przyzębia mają istotnie większe ryzyko zachorowania na raka płuca, piersi, przełyku, pęcherza moczowego oraz czerniaka. Dotyczyło to zarówno kobiet palących, jak i niepalących.

cebp.aacrjournals.org

punkt11. W Wielkiej Brytanii współpraca między fundacją charytatywną a bankiem zaowocowała powstaniem grupy doradzającej chorym na nowotwory z problemami finansowymi

Fundacja Macmillan Cancer Support wspólnie z bankiem Lloyds utworzyła grupę doradzającą w sprawach finansowych chorym na nowotwory. Pacjenci mający problemy finansowe wynikające z leczenia onkologicznego mogą się zwrócić do zespołu przeszkolonego w pracy z chorymi na nowotwory. Zespół ten udzieli praktycznych wskazówek jak korzystnie inwestować i oszczędzać pieniądze oraz doradzi w sprawie kredytów. W indywidualnych przypadkach bank może zaoferować odroczenie spłaty raty kredytu oraz refundację opłat bankowych.

www.macmillan.org.uk

punkt12. Zastosowanie olaparibu wydłuża czas wolny od progresji u chorych z nawrotem raka jajnika z mutacją BRCA1/2

W badaniu 3. fazy dotyczącym zastosowania olaparibu - inhibitora polimerazy poli(ADP-rybozy) w leczeniu podtrzymującym chorych na raka jajnika z mutacją BRCA1 lub 2, wrażliwych na chemioterapię z użyciem pochodnych platyny wykazano wydłużenie mediany czasu wolnego do progresji o 14 miesięcy w stosunku do placebo (19.1 vs 5.5 miesiąca). Do najczęstszych działań niepożądanych leczenia należała niedokrwistość, osłabienie i neutropenia.

www.ncbi.nlm.nih.gov

punkt13. Dwa leki biopodobne bezpieczne i skuteczne w porównaniu z oryginalnym rituksymabem

W dwóch opublikowanych badaniach klinicznych wykazano skuteczność i bezpieczeństwo Truximy (Celltrion Healthcare) i Rixathonu (Sandoz) - leków biopodobnych do oryginalnego rituksymabu - MabThery. Rituksymab jest monoklonalnym przeciwciałem białka CD20, stosowanym w leczeniu nowotworów hematologicznych i chorób autoimmunologicznych. Ze względu na szerokie zastosowanie był w 2013 roku najlepiej sprzedającym się lekiem onkologicznym na świecie. Wprowadzenie na rynek preparatów biopodobnych stwarza szansę na obniżenie kosztów leczenia i możliwość zaoszczędzenia dla europejskich systemów zdrowia 50-100 mld euro do 2020 roku (wg Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ESMO).

www.thelancet.com

www.thelancet.com

punkt14. Stosowanie alternatywnych metod leczenia wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu chorób nowotworowych

Aby jednoznacznie i zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach (evidence based medicine, EBM) ocenić skuteczność alternatywnych form leczenia autorzy analizy wybrali z amerykańskiego narodowego rejestru chorych na 4 najczęstsze nowotwory - raka piersi, płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego, u których istniała adnotacja: „leczenie onkologiczne prowadzone przez personel niemedyczny”. Ostatecznie w okresie 2004-2013 zidentyfikowano 281 pacjentów spełniających powyższe kryteria. Analiza porównawcza z odpowiednio dobraną grupą kontrolną wykazała gorsze przeżycia całkowite w grupie poddawanej alternatywnemu leczeniu (54,7% vs 78,3%). Znamienne różnice w przeżyciach 5-letnich wykazano u chorych na raka piersi (58,1% vs 86,6%), raka płuca (19,9% vs 41,3%) oraz raka jelita grubego (32,7% vs 50,8%) na korzyść konwencjonalnych metod leczenia. Nie odnotowano istotnych różnic w grupie chorych na raka gruczołu krokowego. Zastosowanie alternatywnych metod leczenia wiązało się z pięciokrotnym zwiększeniem ryzyka zgonu z powodu raka piersi, czterokrotnym z powodu raka jelita grubego i dwukrotnym z powodu raka płuca.

academic.oup.com