STATUT FUNDACJI POLSKA LIGA WALKI z RAKIEM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem, (dalej „Fundacja”), ustanowiona została przez: Bogdana Borusewicza, Krzysztofa Hołowczyca, Krystynę Jandę, Ewę Łętowską, Jerzego Stuhra, Danutę Wałęsę (dalej „Fundatorzy”), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Siennej 39 w dniu 29 kwietnia 2015 roku za numerem Repertorium A nr 3120/2015.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), a także na podstawie niniejszego Statutu.
 3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
 4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agencje, biura, ekspozytury, zakłady, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§3

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może nadawać status partnera Fundacji podmiotom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 3. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji z napisem wskazujących jej nazwę, siedzibę oraz adres.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§4

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności, w tym działalności pożytku publicznego na rzecz chorych oraz osób zagrożonych chorobami nowotworowymi poprzez działania zmierzające do poprawy ochrony zdrowia w zakresie skuteczności polskiego systemu walki z rakiem.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. mobilizowanie szerokiego wsparcia społecznego i politycznego dla działań na rzecz zwalczania nowotworów i ich skutków, a także inspirowanie i inicjowanie takich działań w ich medycznym, społeczno-ekonomicznym oraz kulturowym wymiarze;
  2. zorganizowanie platformy dla współpracy społeczeństwa obywatelskiego z organami państwowymi w dziele zwalczania nowotworów i ich skutków;
  3. działania na rzecz wdrożenia narodowej strategii walki z rakiem;
  4. inicjowanie zmian w legislacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych, w tym organizowanie obywatelskich akcji zbierania podpisów w sprawie zmian przepisów prawa;
  5. realizowanie zadań w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych, w tym wspieranie badań naukowych;
  6. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy środowiskami pacjentów, lekarzy i naukowców a organami administracji publicznej;
  7. stworzenie platformy dialogu społecznego;
  8. organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych służących realizacji celów Fundacji;
  9. merytoryczne i finansowe wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
  10. organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, elektronicznej platformy i forum dyskusyjnego oraz innych form wymiany poglądów dotyczących problematyki związanej z celami Fundacji;
  11. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalistycznych;
  12. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, o celach zbieżnych z celami Fundacji,
  13. gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.
 1. Działania opisane w punktach 2.1. – 2.13. Statutu prowadzone będą w sposób nieprowadzący do uzyskania przez Fundację dochodów, zaś wszelkie środki uzyskane przez Fundację w toku tych działań wydatkowane będą na jej cele statutowe.

3a. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust. 1, w zakresie wskazanym w punktach 2.1-2.13

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. W zakresie niezbędnym do realizacji swoich celów, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3 300 (słownie: trzy tysiące trzysta) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów i podmioty trzecie oraz środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody Fundacji są przeznaczane w całości wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji i pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji pochodzących od osób prawnych i fizycznych;
  3. dotacji i subwencji rządowych, samorządowych i osób prawnych;
  4. dotacji z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy podmiotów zagranicznych;
  5. dochodów z majątku Fundacji;
  6. odsetek bankowych i depozytów;
  7. dochodów z udziału w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały zostały objęte przez Fundację;
  8. dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, a także papierów wartościowych posiadanych przez Fundację;
  9. nawiązek sądowych;
  10. innych dochodów.
 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym.
 2. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 7

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub ustanawiać zabezpieczeń majątkowych na majątku Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „Osoby bliskie”).
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Postanowienia punktów 1-4 powyżej nie wykluczają ani nie ograniczają wypłat dokonywanych na rzecz poszczególnych członków organów Fundacji z tytułu zatrudnienia w Fundacji na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, lub innego stosunku prawnego.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 8

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji (zwany również Zarządem),
  2. Rada Fundacji (zwana również Radą),
  3. Zgromadzenie Fundatorów.
 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3–7 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę na 6-letnią kadencję. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. upływu kadencji;
  2. śmierci członka Zarządu;
  3. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
  4. odwołania z pełnienia funkcji.
 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
 2. Postanowienia ust. 1. nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

§ 11

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków oraz zapisów dokonywanych na rzecz Fundacji;
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  7. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości Fundacji;
  8. w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji, zawieranie umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych, w ramach których powierzane będzie wykonywanie określonych zadań lub czynności;
  9. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawach należących do jej kompetencji;
  10. zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Fundacji w celu w szczególności wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 12

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 13

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd uchwały.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos Prezesa Zarządu.

§ 14

 1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić nieodpłatnie (społecznie) albo na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej określającej prawa i obowiązki członków Zarządu.
 2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera umocowany w tym celu członek Rady Fundacji.
 3. Członkom Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej Rada Fundacji może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada składa się z minimum 5 członków, powołanych na dożywotnią kadencję.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Członkami Rady mogą być osoby, które:
 1.  nie są członkami Zarządu Fundacji oraz nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. odwołania z pełnienia funkcji na skutek:
   1. podjęcia przez członka Rady pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady;
   2. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
   3. naruszenia postanowień Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z działalnością Fundacji.
   4. Mandat członka Rady wygasa ponadto z dniem jego śmierci.

5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 16

 1. Do kompetencji Rady należy:
  1. pełnienie funkcji wizerunkowych Fundacji;
  2. wybór Prezesa Zarządu Fundacji i członków Zarządu Fundacji;
  3. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji;
  4. Rada Fundacji jest organem w pełni odrębnym od Zarządu Fundacji, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej;
  5. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
  6. występowanie z wnioskami do Zarządu Fundacji dotyczącymi działalności Fundacji, w tym składanie Zarządowi projektów programów działań;
  7. opiniowanie, wprowadzanie korekt oraz współtworzenie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji;
  8. opiniowanie i doradzanie w sprawach związanych z oceną merytoryczną projektów;
  9. badanie gospodarki finansowej Fundacji, w tym kontrola i ocena sprawozdań, o których mowa w § 25 i § 26 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
  10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;
  11. wydawanie na wniosek organu nadzoru zaświadczeń, że prowadzona przez Fundację działalność jest zgodna z prawem, zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi organizacje pożytku publicznego.
 1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wybierany jest na 6-letnią kadencję, przy czym Rada może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada wybiera ze swego grona odpowiednio nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 18

 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku. Jeśli decyzje Rady są podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie zwołuje się posiedzenia Rady.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu – Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Zarząd Fundacji może wnioskować o zwołanie Rady, wskazując proponowany porządek obrad.

§ 19

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele osób prawnych spoza członków Rady, jeżeli ich udział jest korzystny i wskazany ze względu na przedmiot działalności Rady.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 20

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób, które ustanowiły Fundację. Zgromadzenie Fundatorów może powołać do swego grona dodatkowych członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 2. Z ważnych powodów Zgromadzenie Fundatorów może większością 2/3 głosów odwołać członka Zgromadzenia Fundatorów.
 3. Mandat członka Zgromadzenia Fundatorów wygasa z chwilą rezygnacji lub śmierci.

§ 21

Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jego członków.

Rozdział V

Głosowanie i Uchwały Organów

§ 22

 1. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu przewidują inaczej.
 2. W przypadku, gdy uchwała organu Fundacji dotyczy odpowiedzialności, absolutorium lub wynagrodzenia członka organu Fundacji, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu nad podjęciem danej uchwały.
 3. Uchwały Organów Fundacji podejmowane są podczas posiedzeń lub w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Tryb zgłaszania projektów uchwał oraz procedurę poddania ich pod głosowanie określają regulaminy poszczególnych Organów Fundacji. Regulaminy poszczególnych Organów Fundacji uchwala Rada Fundacji.
 5. Głosowania przeprowadzane podczas posiedzeń są jawne lub tajne. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregokolwiek członka Organu podejmującego uchwałę.
 6. Uchwały Organu podjęte na posiedzeniu podpisują jego członkowie obecni na tym posiedzeniu.
 7. Członkowie Organu obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu Organu wszelkie zmiany adresów lub numerów faksów oraz adresów e-mail, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Organu, projekty uchwał oraz materiały.
 8. W przypadku niepodania nowego adresu zawiadomienie wysłane pod poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 23

Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3 głosów.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz gdy taką decyzję podejmie Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele wynikające z ustawy o fundacjach lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 25

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności.

§ 26

Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe w zakresie wymaganym przez przepisy dotyczące sprawozdań finansowych składanych przez fundacje. Wskazane w niniejszym paragrafie sprawozdanie Fundacja przekazuje właściwemu ministrowi.

§ 27

Sprawozdania, o których mowa w § 25 i § 26 Statutu Zarząd podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane osoby.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - Sąd Rejestrowy.

 


 Statut Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem - PDF