imgProjekt obejmuje upowszechnienie w Polsce przyjętej w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie deklaracji, zwracającej uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu raka. Deklaracja została przedstawiona podczas plenarnej sesji otwierającej kongres jako oficjalny dokument Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

W ramach projektu powstaje także sieć "Szpitali bez papierosa", w których praktycznie wdrażane są zalecenia Deklaracji oraz podejmowanych jest szereg innych działań antytytoniowych.

www.iaslc.org/iaslc-news/ilcn/zaprzestanie-palenia-tytoniu-po-rozpoznaniu-choroby-nowotworowej-deklaracja

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg, a lekarze zbyt rzadko pomagają im czynnie rzucić palenie.

IASLC proponuje w swojej Deklaracji podjęcie szeregu działań, obejmujących m.in. objęcie wszystkich chorych na nowotwory oceną pod kątem palenia tytoniu, przedstawieniu im informacji na temat korzyści z zaprzestania palenia i udzieleniu odpowiedniej pomocy, włączenie do edukacyjnych programów w dziedzinie onkologii praktycznych szkoleń w zakresie interwencji antytytoniowej oraz naukę empatycznej komunikacji z chorym na temat uzależnienia od tytoniu i możliwości wyjścia z nałogu. Porady dotyczące wyjścia z nałogu palenia tytoniu oraz leczenie uzależnienia od tytoniu powinny były bezpłatne. W deklaracji znajduje się także postulat, aby zbierania informacji na temat nałogu palenia tytoniu od wszystkich chorych uczestniczących w prospektywnych badaniach klinicznych oraz uwzględnienia w ich projektowaniu możliwości zastosowania najbardziej skutecznych metod interwencji antytytoniowej.

 

Deklaracja Antytytoniowa, wykład prof. Jacka Jassema

 


„Szpital bez Papierosa” to ogólnopolska akcja, której ideą jest ograniczenie szkodliwości i podnoszenie świadomości na temat negatywnego działania dymu tytoniowego.
Akcja ta jest prowadzona w ramach działań “Deklaracji Antytytoniowej Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca” (IASLC). Powstała z myślą o szpitalach, których władze świadome są szkodliwości dymu tytoniowego oraz pragną działać w celu ograniczenia jego negatywnego oddziaływania na pacjentów i personel szpitala. W tym celu podejmowana jest współpraca poszczególnych placówek z Fundacją, która wspiera placówki w realizacji założeń akcji." 

 

Szpitale bez papierosa - placówki realizujące projekt:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) w Gdańsku
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 
Fundacja nieodpłatnie przekazuje placówkom plakaty i ulotki oraz świadczy pomoc w zorganizowaniu szkolenia.
 
szpital bez papierosa akcja2
 
 
W ramach Akcji Szpital zobowiązuje się do: 
 • Wyznaczenia koordynatora akcji w Szpitalu.
 • Zawieszenia plakatów informacyjnych o akcji i udostępnienie ulotek dla pacjentów leczonych w Szpitalu. Plakaty i ulotki udostępni nieodpłatnie Liga.
 • Zamieszczenia informacji o akcji na stronie internetowej Szpitala.
 • Zapewnienia udziału edukatorów antytytoniowych w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych.
 • Zamieszczenia kilkudziesięciu tablic informacyjnych o zakazie palenia przy wszystkich wejściach, szlakach komunikacyjnych i w windach.
 • Bezwzględne egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie szpitala.
 
Dodatkowe działania, jakie może podjąć to:
 • Informacja o zakazie palenia automatycznie generowana dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do leczenia w trybie planowym.
 • Wprowadzenie w szpitalnej elektronicznej dokumentacji chorego wymagalnego pola dotyczącego liczby wypalanych papierosów, liczby lat palenia i liczby lat od ew. zaprzestania palenia.
 • Zamieszczenie automatycznie generowanej informacji o szkodliwości palenia tytoniu w karcie informacyjnej każdego chorego leczonego w szpitalu, zawierającej numer telefonu poradni udzielającej porad antytytoniowych i ogólnopolskiej telefonicznej linii pomocy.
 • Obowiązkowa wizyta w poradni udzielającej porad antytytoniowych każdego pracownika szpitala łamiącego zakaz palenia tytoniu.
 
Materiały do pobrania:

Projekt powstał dzięki wsparciu

MSD MSD MSD