1. Czy doktoranci obecnie kształcący się w Szkołach Doktorskich polskich uczelni mogą być wnioskodawcą w konkursie? Pytanie wynika z braku formalnej umowy świadczącej o stosunku pracy pomiędzy doktorantem a uczelnią.
  Tak, doktoranci mogą aplikować w konkursie.

 1. Czy z grantu można opłacić wydatki związane z publikacją pracy w zagranicznym czasopiśmie (tzw. publication fee)?
  Tak, jeśli czasopismo znajduje się na Liście filadelfijskiej.

 2. Czy jeśli jestem pracownikiem naukowym na uczelni, to jako wnioskodawca powinnam być wpisana ja, czy uczelnia?
  Wnioskodawcą projektu może być:
  - Pracownik naukowy uczelni i wtedy on bierze pełnoprawną odpowiedzialność za podpisanie umowy i wykonanie projektu
  - Uczelnia, organizacja pozarządowa lub inna instytucja i w tym przypadku na niej spoczywa odpowiedzialność prawna
  Obie możliwości są więc dopuszczalne w regulaminie.

 1. Czy można złożyć dwa wnioski (czyli dwa projekty)?
  Tak, w pkt. 1 regulaminu znajduje się informacja, że jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt.

 2. Czy konieczne jest doświadczenie w danym obszarze?
  Nie jest to bezwzględny warunek przy rozpatrywaniu wniosków, jednak życiorysy osób z zespołu są przeglądane przez Komisję i ich doświadczenie w danej dziedzinie wpływa na ocenę projektu.

 3. Czy zgłoszony projekt może mieć charakter badania naukowego, czy też powinna to być bardziej praktyczna działalność?
  Nie finansujemy typowych badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych tj. takich w których np. pobiera się materiał biologiczny (krew, tkanki itp.) czy stosuje eksperymentalne leczenie (nowe leki lub technologie). Finansujemy natomiast analizy epidemiologiczne, socjologiczne, badania ankietowe i inne, które mogą być „naukowe” w sensie warsztatu (metodologii).

 4. Czy osobą aplikującą może być osoba fizyczna?
  Tak, może to być osoba fizyczna, jeśli spełnia poniższe wymogi:
  Wnioskodawcami mogą być: Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

 1. Czy we wniosku należy dokładnie przedstawić wszelkie kwoty wraz z wykonawcą usługi?
  Tak, dokładna wycena ułatwi ocenę aplikacji.

 2. Czy na etapie składania aplikacji należy przedstawić firmę realizującą usługę?
  Przy składaniu wniosku nie muszą Państwo wskazywać firmy realizującej usługę, proszę natomiast podać przewidywane koszty. Rzeczywiste koszty usługi muszą zostać potwierdzone w rozliczeniu finansowym po zakończeniu projektu na podstawie faktur/paragonów/potwierdzeń sprzedaży.

 3. Czy mogę swoją pracę twórczą wliczyć do kosztów? (tworzenie scenariusza plus praca merytoryczna - tu oczywiście faktury nie będzie)
  Tak, w tym przypadku bardzo proszę poinformować nas o swojej stawce godzinowej oraz przygotować rozliczenie godzinowe, czyli tabelkę z datą i liczbą godzin, które przepracowano danego dnia

 4.  Co dokładnie jest wymagane do rozliczenia grantu?
  Wymagane są faktury/paragony/dowody zakupu w celu potwierdzenia rzeczywistego kosztu materiałów/usług.

 1. Czy wydatkiem kwalifikowanym mogą być:
  - koszty komercjalizacji?
  Tak
  - koszty patentu?
  Tak

 2. Czy w punkcie 1 formularza wniosku należy wpisać KRS i NIP Instytutu, w którym pracuję? Chciałem zgłosić wniosek jako osoba pracująca w Instytucie, a sam nie mam KRS.
  Jeśli aplikuje osoba fizyczna, a nie uczelnia, to nie ma potrzeby podawać KRS i NIP.

 3. Na końcu formularza do aplikacji  są oświadczenia, ale nie ma miejsca na podpis. Czy należy je podpisać i zeskanować?
  W przypadku aplikacji osoby fizycznej wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem oświadczeń. W przypadku, gdy aplikuje instytucja, np. organizacja pozarządowa czy uczelnia, konieczny jest podpis osoby decyzyjnej. Może być to podpis elektroniczny lub odręczny i wtedy prosimy o przesłanie skanu.

 1. Przykłady wydatków, które mogą się znaleźć w kosztorysie:

 • materiały wykorzystywane do przeprowadzania zajęć/warsztatów

 • koszty opublikowania wyników

 • praca własna autorów (tutaj należy podać swoją stawkę godzinową)

 • wydruk ulotek, broszur

 • zamieszczenie informacji w mediach, np. reklama warsztatów

 • opracowanie graficzne wyników na potrzeby dystrybucji – budowa infografik

 • upowszechnienie uzyskanych wyników za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i tradycyjnych mediów

 1. Przykłady wydatków, które NIE są uznawane:

 • środki trwałe, np. laptop, rzutnik