Projekt „Jak żyć z rakiem” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Ma na celu udzielenie realnej pomocy psychoterapeutycznej w obliczu kryzysu emocjonalnego jakim jest otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin.

Projekt zakłada, że aby przetrwać i przejść taki kryzys emocjonalny - wartości, relacji, celów życiowych i postrzegania swoich ról społecznych potrzebna jest natychmiastowa
i równoczesna z wprowadzeniem leczenia farmakologicznego i operacyjnego interwencja psychologiczna. Model jaki będziemy proponować beneficjentom projektu opiera się na zasadach psychoedukacji i szeroko pojętego wsparcia psychologicznego.

Beneficjentami projektu będą całe rodziny, w których zaistniał problem choroby nowotworowej. Pod opieką dyplomowanych psychoterapeutów oraz trenerów beneficjenci tworzyć będą możliwe do zaakceptowania dla nich "plany zdrowienia'. W planach tych z założenia choroba będzie traktowana jako wspólny problem, który strony podejmują się rozwiązać, a nie jako "wyrok" dla jednej osoby. Stwarza to szanse na zredukowanie uczucia izolacji i "wyrzucenia na margines", które inicjują proces stopniowego wykluczania społecznego. Opieka psychoonkologiczna dla pacjentów nowotworowych i ich rodzin będzie realizowana przez psychoedukację oraz oddziaływanie psychologiczne nakierowane na zwiększenie tzw. wewnętrznych zasobów ,warunkujących zwiększenie odporności psychicznej, co przełoży się na lepsze przystosowanie do sytuacji choroby uczestników szkoleń.